baner a; b; c; d.

Nazwa projektu: "Budowa kompleksu sportowego
przy ul. Wiejskiej w Kwidzynie"


          Projekt realizowany jest przez Gminę Miejską Kwidzyn zgodnie z Umową o dofinansowanie nr UDA-RPPM.03.02.02-00-004/09-00 zawartą dnia 08 grudnia 2009 r. z Województwem Pomorskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 3. Funkcje miejskie i metropolitalne, Działania 3.2. Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej, Poddziałania 3.2.2. Inwestycje zwiększające potencjał rozwojowy miast, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inwestycja w 60% finansowana jest ze środków budżetu miasta, dofinansowanie ze środków Funduszu Europejskiego wynosi 34% ,dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 6%.